เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

ความเป็นมา ของวัดพระธรรมกาย บาวาเรีย

วัด พระธรรมกายบาวาเรีย เป็น 1 ใน 128  ศูนย์สาขาทั่วโลกของวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย  มีจุดเริ่มต้นจาก ปี พ.ศ. 2545 สาธุชนคนไทยในเมืองเอาสบวร์ก (Augsburg) มีความสนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนาและมีใจใฝ่ในการทำบุญ  ได้นิมนต์พระภิกษุวัดพระธรรมกายที่มาศึกษาด้านศาสนาอยู่ที่เมืองไฟร์บวร์ก  ให้มาแนะนำการปฏิบัติธรรมและเป็นเนื้อนาบุญให้แก่สาธุชน จนกระทั่งมีการรวมกลุ่มกันอย่างเหนี่ยวแน่นมีความพร้อมที่จะดำเนินการปัก หลักพระพุทธศาสนา ในปลายปีนั้นจึงได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นสมาคม  ชื่อว่า”สมาคมพุทธไทยเยอรมัน  แห่งสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี – Thailandisch- Deutsche Buddischtische Vereinigung Deutschland e.V.” โดยเช่าสถานที่สมมติเป็นเขตวัด  โดยวัดพระธรรมกายได้ส่งพระมาประจำอยู่ 1 รูป คือพระนที  นนฺทภทฺโท ดำเนินการในนาม “วัดพุทธเอาสบวร์ก – Wat Buddha Augsburg)

ในปีถัดมา (พ.ศ. 2546 )วัดพระธรรมกายได้ส่งพระมาจำพรรษาเพิ่มอีก 2 รูป คือ พระวีระ  วีรนฺธโร และพระเผด็จ  จิรกุโล  ได้มีการจัดกิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทำให้มีสาธุชนคนไทยในเมืองเอาสบวร์กและเมืองใกล้เคียงเดินทางมาศึกษาปฏิบัติ ธรรมและทำบุญเป็นจำนวนมากขึ้น

ในปี พ.ศ. 2547  พระเผด็จ  จิรกุโล ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เจ้าอาวาส มีพระจำพรรษา 5  รูป มีการดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังชาวท้องถิ่น มีกิจกรรมร่วมกับต่างศาสนิก มีโครงการอบรมเยาวชนในระหว่างปิดเทอม  จัดทำโครงการรณรงค์ให้สาธุชนเลิกอบายมุข  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติปฏิบัติธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จำนวนสาธุชนที่มาทำบุญมากขึ้นเรื่อยๆ จากหลักสิบเป็นหลักร้อย  และได้แก้ไขจดทะเบียนชื่อสมาคมใหม่เป็น “พุทธสมาคมไทยแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี”

ปี พ.ศ. 2548-2549  มีการรวมกลุ่มสาธุชนเมืองต่างๆเพื่อจัดปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองใหญ่อย่าง แฟรงก์เฟิร์ต ,สตุทท์การ์ท  และเมืองทางไต้ของเยอรมันด้านชายแดนประเทศออสเตรีย มีความพร้อมของสาธุชนในการสร้างวัด และมีพระภิกษุมากพอในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้ดำเนินการจดทะเบียนสมาคมและก่อตั้งวัดเพิ่มขึ้นอีก 3 วัด ในประเทศเยอรมนี และการจัดสร้างวัดในประเทศต่างๆของทวีปยุโรป พร้อมกับการจัดหาสถานที่สร้างวัดอย่างถาวรของวัดพุทธเอาสบวร์ก อันเนื่องมาจากสถานที่คับแคบไม่พอรองรับสาธุชนในวันงานต่างๆ

ปี พ.ศ. 2550  วัดสาขาของวัดพระธรรมกาย  ในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 15 วัดสาขา โดยมีวัดพุทธเอาสบวร์กเป็นฝ่ายประสานงานกลาง  ในปีนี้เองจึงได้จัดซื้อที่ดินพร้อมอาคารถาวร ในพื้นที่ 11 ไร่เศษในเมืองเคอนิคสบรุนน์ (Koenigsbrunn) และได้เข้าอยู่ในเดือนตุลาคม  พร้อมทั้งดำเนินการเปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ( Wat Phra Dhammakaya Bavaria ) โดยมีภารกิจในการประสานงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วภาคพื้นยุโรป  สนับสนุนด้านบุคลากรและสื่อธรรมะ เป็นสถานที่ฝึกอบรมเยาวชนทั่วภาคพื้นยุโรป  เป็นศูนย์ประสานงานกลางกับพุทธศาสนานิกายต่างๆในยุโรป

ปีพ.ศ.2551 – ปัจจุบันมีพระครูวิเทศธรรมภาวนา (ไวโรจน์ วิโรจโน) เป็นเจ้าอาวาส  ได้ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สถานที่เพื่อให้เป็นที่ๆเหมาะสมสำหรับการบำเพ็ญบุญของสาธุชนผู้ใฝ่ในการทำ บุญทั้งชาวไทย และชาวท้องถิ่น การดำเนินการได้สำเร็จมาได้ในระดับที่น่าพอใจแล้ว คณะกรรมการ ซึ่งมี พระครูวิเทศธรรมภาวนา ไวโรจน์ วิโรจโน (ซึ่งในขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ พระครูสังฆรักษ์) เป็นประธานจึงจะได้จัดให้มีการเปิดวัดอย่างเป็นทางการ ในวันอาทิตย์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา

เราทำอะไร

จุดประสงค์ในการสร้างวัดพระธรรมกายบาวาเรีย

ความตั้งใจแน่วแน่ของคณะผู้บุกเบิกสร้างวัด คือการอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน เพื่อสร้างสันติสุขให้แก่ชาวโลก จึงมีแนวทางสำคัญคือ

  • สร้างวัดให้เป็นวัด คือเป็นวัดที่สะอาด สงบ ร่มรื่น เหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมของประชาชน
  • สร้างพระให้เป็นพระ คือฝึกอบรมพระภิกษุ-สามเณร ให้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตร และคุณธรรมภายใน เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา สามารถเป็นครูสอนศีลธรรมให้แก่ประชาชนได้
  • สร้างคนให้เป็นคนดี คือสร้างคนดีมีศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

ด้วยเหตุนี้วัดพระธรรมกายจึงมุ่งเน้นการอบรมธรรมะให้แก่สาธุชนผู้สนใจ ศึกษาธรรมะทุกท่านตลอดมา รวมทั้งเน้นในเรื่องของความสะอาด ความสงบ ความร่มรื่น ร่มเย็น และมีนโยบายหลักในการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เท่าที่จำเป็นต่อการใช้งาน ซึ่งเน้นความประหยัด ความประณีต คงทนถาวร และประโยชน์ในการใช้งานเป็นหลัก

หลักการของวัดพระธรรมกายบาวาเรียมุ่งที่ศีลธรรม ไม่ได้เป็นเพียงศาสนสถาน หรือสถานที่สำหรับการประกอบพิธีกรรมเท่านั้น สรุปได้ว่า “วัดคือโรงเรียนสอนศีลธรรมให้กับ มหาชน” การฝึกคนจำนวนมา หากได้รับการสอนและการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแล้ว ก็จะเป็นผู้รักศีลธรรม สนใจธรรมะ และจะช่วยดึงให้ห่างพ้นจากอบายมุขและยาเสพย์ติด

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.